Нови курсове за Java EE 7


На 28 май 2013 г. беше публикувана финалната версия на новата спецификация Java ™ Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7). Представянето на новата платформа се състоя на 12 юни 2013 г. в Лондон. Java EE 7 наследява предишната версия Java EE 6 с повече от 50 милиона даунлоуда на Java EE компоненти и 18 компании, предоставящи сертифицирани приложни сървъри, сред които Oracle, IBM, Red Hat и Apache. Това превръща Java EE във водеща платформа за разработка на средни и големи бизнес и уеб приложения.

Сред новостите в Java EE 7 са пълната поддръжка на HTML 5 и WebSocket стандартите на W3C и IETF, подобрената производителност и мащабируемост при реализацията на REST услуги, опростената архитектура на бизнес приложенията и увеличената ефикасност при тяхната разработка с използването на разширени декларативни анотации в кода. Други посоки на разширение в Java EE 7 са поддръжката на batch задания и управлението на конкурентното изпълнение в ентърпрайз приложения чрез новите спецификации Batch Applications 1.0 и Concurrency Utilities for Java EE 1.0. Обновени са също голяма част от съществуващите спецификации, сред които EJB 3.2, JMS 2.0, JAX-RS 2.0, CDI 1.1, Bean Validation 1.1, JPA 2.1 и други.

За уеб разработчиците представляват интерес новостите в JSF 2.2, сред които поточна навигация през множество от екрани за реализация на могостъпкови бизнес процеси (Faces Flow), поддръжка на HTML 5 data-* атрибути, екрани без запазване на състояние (Stateless Views), превключване между различни визуални теми (Resource Library Contracts), както и наличието на нови стандартни компоненти (напр. File Upload Component).

За да отговори на нуждите на своите корпоративни клиенти от съвременни технологични решения, IPT – Intellectual Products & Technologies предлага три нови за българския пазар обучения:

  • Java Enterprise Technologies (Java EE 7) – EJB 3.2, JSF 2.2, JAX-RS 2.0, Web Services, WebSocket 1.0, JMS 2.0, CDI 1.1, Bean Validation 1.1, JPA 2.1, JTA, Batch and Concurrency – детайлно разглеждане на технологиите в Java EE 7 платформата и практическа реализация на уеб услуги, компоненти и цялостни бизнес приложения;
  • Effective Web Application Development with JavaServer™ Faces (JSF 2.2 – Java EE 7) – практическо обучение за разработка на уеб приложения с JSF 2.2 (JSF е част от Java EE 7 стандарта и предлага модел за скоростна разработка на уеб приложения чрез използване на готови компоненти, предлага вградена AJAX поддръжка, тясна интеграция с останалите Java EE технологии – EJB, JPA, CDI, BeanValidation и др.);
  • Разработка на REST услуги с JAX-RS 2.0 – JSON & HATEOAS – семинар по разработка на уеб услуги в стил REpresentational State Transfer (REST) с използване на Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) и свързаните с нея Java EE 7 технологии, който демонстрира директната експозиция на POJOs (Plain Old Java Objects) като уеб ресурси чрез прилагане на набор от стандартни анотации и интерфейси.

За допълнителна информация и записване можете да се свържете с нас на адрес: office@iproduct.org и на телефон: (+359 2) 973 38 38.