Extensible Markup Language (XML) технологии и приложения


Траян Илиев - Certified Java SE 6 ProgrammerOracle® Certified Professional - Java SE 6 Programmer
Training is conducted by Trayan Iliev, OMG® and Oracle® certified developer  with 17+ years experience in  XML technologies, Business Process Modelling (UML, BPMN, BPEL, jBPM), Service-Oriented Architecture (SOA), end-to-end reactive fullstack apps with ES6/7/8, TypeScript, Angular, React and Vue, 15+ years experience as professional IT trainer for international software companies. Regular speaker at developer conferences – Voxxed Days, jPrime, jProfessionals, BGOUG, BGJUG, DEV.BG on topics as SOA & REST (JAX-RS, Microservices), Spring 5 & Spring Reactor, Java EE, CDI, Angular, React, Microservices.

Как бизнесът би могъл да представи информацията и съдържанието необходими за осъществяване на бизнес транзакции?

Курсът отговаря на този въпрос като запознава с детайлите на Extensible Markup Language (XML) – стандарт на World Wide Web Consortium (W3C) за реализация на платформено-независима комуникация и обмен на данни между софтуерни приложения. Езикът предоставя средства за представяне, структуриранe, организиране и управление на данните при интегриране на приложения от различни доставчици в Интернет среда. Той е приложим и за реализация на самостоятелни продукти с цел лесно разширяване и еволюция на продукта.

Днес XML се използва почти навсякъде – от представяне на лесно за модификация уеб-съдържание и съхраняване на приложни конфигурации до изграждане на многослойни приложения и достъп до бази от данни. Нещо повече – XML се превърна в основа за създаване на множество нови стандарти и езици за форматиране в области като електронната търговия, електронния бизнес, електронното обучение, семантично описание и търсене на уеб ресурси, управление на знанията с помощта на онтологии и много други.

След разглеждане на базовата XML 1.0 спецификация, курсът продължава с разширено описание на множеството свързани XML технологии:

 • Extensible Stylesheet Language (XSL), с неговите два основни компонента: Extensible Stylesheet for Transformation (XSLT) – за трансформиране на XML документи и XSL Formatting Objects – за описване на начина на тяхното показване;
 • XPath – за извличане на секции от XML документи;
 • Document Object Model (DOM) – за осъществяване на достъп и обработка на XML документи от приложни програми;
 • XML Namespaces – пространства от имена даващи възможност на всеки разработчик и бизнес организация да създава собствени речници, да ги споделя и да ги използва многократно;
 • Document Type Definition (DTD) и XML Schema – за автоматично валидиране на XML документи осигуряване на тяхното съответствие с предварително дефиниран тип на документ;
 • XLink и XPointer – за свързване на XML документи;

както и по-новите:

 • XQuery – за осъществяване на заявки (подобни на SQL) към XML данни – не само XML файлове, но към всичко, което може да се представи с XML, включително бази от данни;
 • XForms – ново поколение HTML форми за въвеждане на данни, независими от конкретната платформа и устройство, които разделят данните от логиката и презентацията, могат да осъществяват изчисления и валидация, елиминират нуждата от скриптове и ще бъдат част от стандарта XHTML 2.0.

Комбинацията от XML (информационно съдържание), XSLT (шаблони за представяне на информацията) и CSS или XSL Formatting Objects (графично оформление) е съвременната формула за реализация на динамични уеб сайтове с лесен за актуализация и модулен графичен интерфейс.

Курсът запознава с възможностите на изброените XML технологии и начините за тяхното практическо използване за реализация на Интернет приложения с богат потребителски интерфейс RIA (Rich Internet Application) и AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) за асинхронно зареждане и визуализация на данни от страна на клиента.

XML се явява основа за дефиниране на множество производни приложни стандарти. Накратко се представят някои основни области на приложение на езика като:

 • Електронен бизнес – Electronic Busimess XML – ebXML (http://www.ebxml.org/) и бизнес случаи за неговото успешно прилагане (UK’s National Health Service – NHS, Norway’s National Insurance Administration – NIA, Deutsche Bank and Shell).
 • Семантична анотация на Интернет ресурси (Semantic Web) – W3C RDF и OWL (http://www.w3.org/2001/sw/).
 • Презентация на интегрирана мултимедия в уеб – Synchronized Multimedia Integration Language – SMIL (http://www.w3.org/AudioVideo/).

Проблемно ориентираната методология за обучение, върху която е базиран курса, включва разглеждане на множество примери и решаване на практически задачи. Тя дава възможност за на участниците да придобият практически опит в използването на множеството свързани XML технологии.

За повече информация и записване, моля пишете на нашия e-mail адрес: office@iproduct.org