Пътища за обучение


Java tag cloud

Java tag cloud

От 2003 г. IPT разработва и провежда обучения по Java ™, Java уеб и мобилни технологии, Java EE 5/ 6/ 7, JavaScript библиотеки и разработка на plugins за тях, UML, XML, (Mobile) Web design (HTML 5 + CSS 3 + JavaScript HTML 5 APIs, jQuery Mobile и др.). Фокусът е поставен върху подготовката на младите хора за успешна професионална реализация като разработчици/проектанти на софтуер. Част от участниците са работещи специалисти, желаещи да актуализират/повишат своята квалификация в избраната от тях технологична област.

Сред актуалните технологии, които IPT включва в предлаганите обучения, са:

 • Разработка на уеб приложения с JavaScript библиотеки: jQuery & jQuery Mobile, Yahoo! UI 3, Dojo Toolkit, Web 2.0 Mashups
 • Effective Web Application Development with Java Server Faces (JSF 2.2 – Java EE 7)
 • Java Enterprise Technologies (Java EE 7) – EJB 3.2, JSF 2.2, JAX-RS 2.0, Web Services, WebSocket 1.0, JMS 2.0, CDI 1.1, Bean Validation 1.1, JPA 2.1, JTA, Batch and Concurrency
 • Разработка на REST услуги с JAX-RS 2.0 – JSON & HATEOAS
 • Архитектура ориентирана към услуги (SOA) и моделиране на бизнес процеси (BPM) – SOAP, WSDL, REST, WADL, Governance, SCA, BPMN 2, WS-BPEL
 • Java Portlet разработка с JSR 286: Portlet 2.0 API & Liferay ® – JSP, Spring MVC, JSF & AJAX Portlets

Целта ни е да осигурим възможности за развитие на компетентностите на обучаваните, така че те да съответстват на професионалните изисквания на работодателите в IT бранша.

Предлагаме поредици от курсове – пътища за обучение (learning paths) за следните позиции:

 • Web designer with HTML 5, CSS 3 & JavaScript (jQuery, jQuery Mobile, WordPress)
 • Junior Software Developer with Java
 • Java Web Developer with JSF 2, AJAX & JavaScript Libraries
 • Senior Software Developer with Java EE & UML

Опитът с инструменталните среди Eclipse IDE for Java EE Developers и Net Beans 7/ 8 , придобит по време на обучение, осигурява бързо и адекватно включване на служителя във фирмените проекти. Качеството на придобитите знания и умения на участниците в IPT обученията се оценява периодично през целия процес чрез тестове и практически задачи, както и на базата на разработените от участниците индивидуални проекти.

Тестване и оценяване на професионалните умения – Професионалните компетентности на служителите се тестват чрез различни инструменти – тестове, задачи, проектни задания, които са подготвени от високо квалифицирани специалисти с практически опит в областта на софтуерната разработка. Част от професионалните компетентности, които се тестват са:

 • степен на владеене на език за програмиране
 • работа с конкретни среди за разработка и сървърни платформи
 • дискретно алгоритмично и логическо мислене на базата на алгоритмични задачи
 • способност за самостоятелна реализация на трислойно десктоп/ уеб приложение чрез използване на стандартни технологии – например библиотеки за уеб разработка, object to relational persistence frameworks, и други