Унифициран език за моделиране (UML™) – графична нотация и приложения


Унифициран език за моделиране (UML)

Унифициран език за моделиране (UML)

Реализацията на софтуерни системи с нарастваща сложност, паралелно от множество екипи от специалисти изисква прилагането на общи стандарти и ефективни методологии за разработка. От появата си през 1997г. до сега Унифицираният език за моделиране – UML™ – се превърна фактически в стандартен „графичен език за визуализиране, специфициране, конструиране и документиране на елементите на една софтуерно-интензивна система“ [OMG].

Настоящият курс запознава с графичната нотация на UML™ – основните видове диаграми и тяхното практическо приложение за специфициране и документиране на различните аспекти на една система. Разглеждат се:

  • Диаграма на типичните случаи на употреба (Use-case Diagram) – използва се за специфициране на функционалните изисквания към разработваната софтуерна система от гледна точка на различните типове потребители и външни клиенти. Разглеждат се практически примери и се представят препоръчителни шаблони при описанието на типичните случаи на употреба (Use-cases).
  • Диаграми на статичната структура: Класова диаграма (Class Diagram), Обектна диаграма (Object Diagram), Диаграма на пакетите (Package Diagram), Диаграма на компонентите (Component Diagram) – представят статичната архитектура на софтуерната система като изградена от множество класове и подсистеми (пакети) реализиращи и изискващи определени интерфейси.
  • Диаграма на разгръщане (Deployment Diagram) – представяща графично определена конфигурация на компонентите при реално инсталиране на системата върху множество от изчислителни възли.
  • Диаграми на взаимодействие: Диаграма на последователност (Sequence Diagram) и Диаграма на комуникация (Communication Diagram) – описват динамичното взаимодействие между обектите с ударение съответно върху последователността на операциите или върху връзките между обектите.
  • Диаграма на дейност (Activity Diagram) – за описание на последователни и паралелни контролни потоци (подобно на по-старите блок-схеми, но с повече възможности).
  • Диаграма на машина на състоянията (State Machine Diagram) – описва промяната на състоянието на определен обект или система по време на неговия жизнен цикъл в резултат на възникващи събития.
  • Нови диаграми въведени в последната версия на стандарта – UML 2: Диаграма на съставна структура (Composite Structure Diagram), Диаграма за преглед на взаимодействие (Interaction Overview Diagram) и Времева диаграма (Timing Diagram).

Курсът се концентрира върху актуалната версия UML 2.5 на стандарта, но представя също и разликите с все още разпространените предишни версии на UML.

Проблемно ориентираната методология за обучение, върху която е базиран курса, включва разглеждане на множество примери и решаване на практически задачи.

За повече информация и подробна програма на курса, моля пишете на нашия e-mail адрес: office@iproduct.org

UML™ е търговска марка на OMG. Всички други търговски марки са собственост на техните притежатели.