Service-Oriented Architecture (SOA) and Business Process Modeling (BPM) – SOAP, WSDL, REST, WADL, Governance, SCA, BPMN 2, WS-BPEL


Курсът Архитектура ориентирана към услуги (SOA) и съвременни стандарти за моделиране на бизнес процеси (BPM) запознава с множеството взаимно-свързани и развиващи се технологии и стандарти, които дават възможност за моделиране на бизнес процеси с помощта на бизнес-ориентирана графична нотация, тяхната автоматизация с помощта на архитектури базирани на уеб услуги по един многократно използваем, гъвкав и независим от IT платформата начин, както в рамките на една бизнес организация, така и между различните участници в цялостна бизнес екосистема.

Курсът започва с преглед на основните стандарти и базираните върху тях технологии за реализация на уеб услуги:

  • eXtensible Markup Language (XML), XML Schema – основа за реализация на платформено независими бизнес комуникации;
  • Simple Object Access Protocol (SOAP) – W3C стандарт позволяващ обмяна на информация между уеб услуги реализирани на различни IT платформи в Remote Procedure Call (RPC) и документен стил;
  • Web Services Description Language (WSDL) – W3C стандарт създаден за цялостно описание на начина по който могат да бъдат извиквани уеб услугите от множество клиенти, включително други услуги;
  • Representational State Transfer (REST) – един нов начин за използване на съществуващия HTTP протокол за реализация на „олекотени“ откъм XML уеб услуги.

Следва разглеждане на по-широкия контекст, в който тези стандарти за реализация на услуги биха могли да допринесат за осигуряване на конкурентни предимства за бизнеса и за справяне с предизвикателствата: глобализация, икономически натиск за постигане на по-висока ефективност в условия на криза, аутсорсинг на бизнес процеси, регулаторно съответствие, нови технологии, липса на кохерентна бизнес-информационна стратегия, многообразие от стандарти. Архитектурата ориентирана към услуги (Services-Oriented Architecture – SOA) включва:

  • разпределени ресурси пресичащи границите на отделния бизнес;
  • хора и системи взаимодействащи помежду си, също пресичайки организационните граници;
  • разпределени сигурност, управление на тези ресурси;
  • взаимодействието между хора и системи чрез обмяна на съобщения, с изискване за надеждност подходяща за целите на използване.

От холистична перспектива една SOA базирана система е мрежа от независими услуги, машини и хора, които оперират, взаимодействат, използват и управляват тези услуги, а също и доставчиците на оборудване и персонал за тези хора и услуги. При толкова голяма система е ясно, че никой не контролира или управлява цялата екосистема – въпреки че има въвлечени много участници, всеки от тях има известен контрол и влияние върху общността.

Service Component Architecture – SCA е практическият начин за реализиране на SOA чрез дефиниране на изпълним модел за изграждане на приложения ориентирани към услуги като композиция (мрежа) от отделни компоненти (уеб услуги). Тази архитектура включва Service Data Objects – SDO като унифициран модела на работа с използваните от услугите данни, независимо от техния източник или получател.

Третата основна част на курса включва детайлно разглеждане и добиване на практически опит в бизнес процес моделирането чрез използване на два взаимно допълващи се стандарта:

  • OMG Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) – актуална спецификация на Object Management Group (OMG) от януари 2011 дефинираща графична нотация за моделиране на бизнес процеси в рамките на бизнес функцията или организацията (private), наречен още работен поток (workflow), между процеса и външни участници или системи (public) и между различните организации (global), включваща мета-модел и файлов формат за обмяна на описания на бизнес процеси между различни софтуерни системи, и позволяваща както оркестрация в рамките на организацията, така и хореография на бизнес процеси реализирани от различни организации;
  • OASIS Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL) – възприет от индустрията стандарт за реализация на изпълними бизнес процеси чрез интегриране на уеб услуги с множество реални продукти от различни доставчици, които го поддържат.

Практическите занятия по време на курса ще включват разглеждане на примери за използване на стандартите и самостоятелна реализация на уеб услуги и клиентски приложения в среди Eclipse и NetBeans, реализация на композитни уеб услуги с Apache Tuscany (SCA), графично моделиране на бизнес процеси с BPMN и оркестрация с WS-BPEL.

От участниците се очаква да притeжават практически опит в разработката на софтуер с Java™ и XML.

Курсът се води от Траян Илиев – квалифициран преподавател с 10-годишен педагогически стаж във ФМИ на СУ и практически опит в управлението и разработката на бизнес софтуерни проекти (eLearning, WebTV, Web 2.0 Mashups, JavaScript Portlets).

.pdf Преглед на подробната програма на курса в PDF формат (в нов прозорец на браузъра)

За повече информация и записване, моля пишете на нашия e-mail адрес: office@iproduct.org